Installation braskamin

Ska du installera en eldstad / braskamin?

För att få installera en eldstad krävs att du får ett startbesked. Du ansöker om startbesked genom att lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Byter du ut en befintlig braskamin till en ny med likvärdig prestanda krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan.

Hjälp med installation

Anmälan/bygglovsansökan

Gör din ansökan här (Göteborg). Vi prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns. Är din konstruktion komplicerad kallar vi till tekniskt samråd. 

Följande ritningar och dokument måste finnas med i din anmälan:

  • Planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad (krävs inte om du ansluter till en befintlig skorsten).
  • Prestandadeklaration (gäller endast vid installation av kamin eller panna som eldas med pellets eller ved)

Kontakta en skorstensfejarmästare

Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen. Om du behöver installera en ny rökkanal kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk. När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen.

Kaminer och pannor

Ändrade regler för installationer av fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser och kökspannor. Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koloxid och verkningsgrad. Produkten ska klara tillåtna värden för utsläpp av koloxid (kolmonoxid och koldioxid) samt nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7411 och 6:7412.

Kravnivåerna gäller både vid installation i nya och befintliga hus. Vid installation i ett befintligt hus kan byggnadsnämnden godkänna avsteg från kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden. I ansökan ska du i så fall ange varför det finns skäl till avsteg.

Läs mer under rubriken ”Ändrade krav för kaminer och pannor” på Boverkets webbplats. 

Måste den vara CE-märkt?

Nej, det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls utan det är kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av byggprodukten. Informationen i prestandadeklarationen kan du använda för att se om de nationella kraven uppfylls. EU:s byggproduktförordning styr CE-märkning av byggprodukter.

Krav Braskaminer max 0,12 vol. %. CO vol.%(max)Värdena gäller för torr gas vid 13 % O2
Verkningsgrad min 65 %

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel boverkets byggregler,  följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Placering av skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege. Ett normalt nytt golvbjälklag klarar tyngden av en typgodkänd braskamin. I alla andra fall måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

God ventilation

Elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du påbörjar installationen av eldstaden. Om miljöförvaltningen får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Startbesked

Du får hem ett beslut om att få påbörja installationen i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in.

Avstånd och tips


Braskaminer och skorstenar ska placeras så att inredningen eller huset inte börja brinna. Brännbara material får inte bli varmare än 85 grader. Typgodkända eldstäder är testade så att detta krav uppfylls.

Ska braskaminen stå längs en vägg av murstens eller annan icke brännbara material finns det inget minimum krav på avståndet.
Med hänsyn till rengöring och maximalt utnyttjande av konvektionsluften rekommenderas det dock att hålla ett avstånd på c:a 5-10 cm från väggen.

En vanlig regel är att kaminen ska stå 50 cm från brännbart när du installerar. Men det gäller inte våra moderna kaminer, de har säkerhetsavstånd till bakvägg på 20 cm. Detta avstånd kan dras ner 50 % om väggen byggs med ett strålningsskydd. Strålningsskyddet ska vara en skyddande skiva som har placerats på tre centimeters avstånd från väggen.

Ytterligare ett sätt är att väggen får ett strålskydd, dvs en skyddsvägg. En eldstad får då placeras fem centimeter från skyddsväggen. En skyddsvägg är vanligen 5-7 cm tjock och utförd i brandteknisk klass EI 60. Skyddsväggen kan utföras av tegel, lättbetong eller skivkonstruktioner. Används skivor av tänd skyddande material är det viktigt att de tål att utsättas för de temperaturer som uppstår. Använd inte gipsskivor, eftersom de inte tål mer än 45 grader under längre tid.


Eldstadsplanet/Glovskydd är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Ett eldstadsplan ska vara fast monterat och bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt eller annat obrännbart material. Vid kaminer och braskaminer ska eldstadsplanet vara minst 0,3 meter framför eldstaden och minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden. – Källa: Boverkets Byggregler

Läs mer om brandsäkerhet hos Brandskyddsföreningen.


Ritningen gäller alla våra braskaminer och kommer från tillverkaren.

Olika kommuner kan ha olika riktlinjer för var och hur man får elda i sin lokaleldstad och med lokaleldstad menas eldstäder som inte används primärt för uppvärmning som öppna spisar, kaminer, braskaminer, kakelugnar, insatser etc. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning. Om du vet med dig att du bor i ett område där det finns vissa begränsningar gör du klokt i att först prata med dina grannar om dina planer.

Svenska Brasvärmeföreningen arbetar för att samma regler ska gälla över hela landet och att alla ska få tillgång till nyttan, tryggheten och glädjen av en eldstad.